W O L K O M

OP DE WEB-SIDE FAN TOANIELSELSKIP MEI INOAR IEN ÚT DRACHTEN.


Elk jier is it doel fan Meiinoar-Ien om in stik te spyljen en dêr dan ek de boer mei op te gean. Foar it winterskoft 2016-2017 is ús dit ek wer slagge. It is in stik wat troch Jan de Vries en Tiny Nicolai  fanút it Nederlânsk oerset is nei it Frysk.


                                                                  "ROPPE JO MAR"  FAN FRITS CRIENS"


Foar mear ynformaasje oangeande it opfieren fan dit stik, kinne jo kontakt opnimme mei ús skriuwer: Tiny Nicolai tillefoannr. 0512 519914

 

Wolle jo ek wolris toanielspylje jou jo dan op, wy sitte dea ferlegen om nije spilers.  0512-519914

 

Deistich bestjoer:

Foarsitter:  Nannie van der Werf  0512-354794

Skriuwer   : Tiny Nicolai              0512-519914

Ponghâlder:  Jan de Vries            0512-537800

 


© copyright 2017 - toanielselskipmeiinoarien.nl